Svetkovina Presvetoga Trojstva

Kad danas izgovorimo riječ istina, onda najčešće većina ljudi pomisli kako je sada to tema isključivo za neke učene i mudre glave koje zovemo filozofima. No kako vidimo iz Evanđelja, za Isusa i nije baš tako. On je sebe smatrao mjerodavnim govoriti o istini, i to zato što je za njega govor o istini pretpostavljao govor o ‘svoj istini’, kao što smo čuli u današnjem odlomku: No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu. Dakle, govor o istini pretpostavlja uvid u cjelovitu istinu, u protivnom ni ono djelomično ne znači mnogo. S druge pak strane i ta djelomična ili samo jedan segment ili vid istine može biti tako sjajan i značajan ako smo ga otkrili kao dio cjeline. Štoviše, ako smo otkrili njegovo mjesto u cjelini, onda bolje uočavamo njegovu ljepotu i važnost.

Doista, u svjetlu cjelovite, sveukupne istine o životu, bolje se spoznaje smisao i onog djelomičnoga, to jest pojedinačnoga. Tako i svaka naša ljudska istina može biti velika i sjajna samo ako smo prije otkrili svu istinu unutar koje i ona postoji kao njezin dio. Ako poznamo cjelinu, onda znamo kako se pojedinačno odnosi prema toj cjelini, znamo koje mu je mjesto i značenje. Tako na primjer, jedan komadić mozaika zna koja je njegova istina i istina o njemu samo ako otkrije da je dio cjeline i ako otkrije koje je njegovo mjesto u toj cjelini.

Slično tome, i kada čovjek danas traži istinu o životu, što je najvažnija i najveća istina, onda mu nije dostatno znati tek nešto životopisnih, bioloških ili medicinskih podataka, već treba znati više o cjelini kojoj pripada. A to ne možemo sami od sebe, već isključivo u zajedništvu s drugima. Stoga je istina o životu uvijek dinamična, živa i topla, jer nas stavlja u odnos s drugima. Istinu o sebi i svome životu ne možemo otkriti ako zanemarimo konkretne ljude koji su nam dali i pomogli održavati život i razvijati sve istinske kvalitete života.

U konačnici, istina o životu je odraz života Presvetoga Trojstva koje je upravo takvo kakva je istina o našem životu. I Trojstvo je dinamično, živo, toplo, puno ljubavi. Zato je Isus i rekao da njegovo sve što ima Otac, kao što vrijedi i obrnuto. Isto tako upravo to što on posjeduje imajući sve od Oca, upravo to uzima Duh Sveti i daje ljudima. Presveto Trojstvo je, doista, sva istina koju treba upoznati u životu, te tada imamo mogućnost znati o nama tko smo i koji nam je cilj i smisao. Istina nije, kako često mislimo, površna filozofska naklapanja, već sadržaj koji dolazi od Oca, izložen mudrošću i razumnošću Sina Božjega, a u ljubavi Duha Svetoga. Nema, naime, ničega što bi se moglo zvati istinom, a da ne nosi ovaj otajstveno trojstveni biljeg. Ako sadržaj onoga što tvrdimo odgovara Bogu ili nije izložen snagom i dosljednošću njegove Mudrosti, ili nedostaje motivacija Ljubavi, onda to nije cjelovita istina, već samo poluistina, blijeda ideja ili ideologija.

A Isus nam je pokazao svojim životom i naviještanjem da je istina sadržaj koji dolazi od Oca – vrela sveg života, koji razumijevamo snagom Mudrosti i darujemo dalje u Ljubavi. Temeljna istina života je da je Bog bio darežljiv i nije nam uskratio ništa od svega što je i što posjeduje. Bila koja misao i ideja, stav ili čin koji ne bi odgovarali ovom trojstvenom polazištu, bili bi samo izobličena ideja ili teorija koja previđa sve činjenice, te kao takva ne može izreći istinu o životu.

Trojstvo je ključ spoznaje sve istine, jer je za Trojstvo istina stvar dinamizma zajedništva. Sve što ima Otac, to daje Sinu, te tako i Sin ima sve što je Očevo. Ali sve to ima i Duh Sveti koji uzima od Sina i daje Crkvi. Tražiti istinu života znači tražiti Trojstvo, kao što tražiti Trojstvo znači tražiti istinu. Gospodin Isus nam je svojim služenjem priuštio da tu istinu otkrijemo, da je spoznamo i da u svjetlu nje otkrijemo istinu o sebi, to jest da vidimo kako bez istine o Trojstvu ne možemo znati ništa bitnoga niti o sebi samima. A kad je trojstveni Bog već bio toliko velikodušan da nam je darujući sebe podario istinu o nama, nastojmo je primiti i obogatiti se puninom istine u svjetlu koje će nam zasjati i naša. Nakon toga svjedočenjem trojstvene istine proslavljajmo Presveto Trojstvo iz kojega nam izvire sva istina o daru života, spoznaje i ljubavi. Ucijepimo u svoj život trojstvenu istinu i budimo slika trojstvenih odnosa i prava proslava živoga Boga svojim životom, mudrošću i ljubavlju.

Share: